SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/019 | Herman Ottó utca 2.

Intézmény logo

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2021. dec. 1.


Igazgatóság

  Intézkedési terv 2021/2022

  Jelen intézkedési terv célja a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. Továbbá az, hogy megfelelő támpontot nyújtson ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a veszélyeztetett oktatók, tanulók és egyéb dolgozók.

  Intézkedési terv 2021/2022

  Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

  INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV

   Elfogadta : az intézmény alkalmazotti és oktatói testülete

  Hatályos: 2021. december 01.

   

  FELSŐOKTATÁSÉRT , INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG A 2021/2022. TANÉVBEN A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND 2021.

  Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

  A módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak. Az eljárásrend bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a megvalósítás ellenőrzése a fenntartó feladata.

   

   

   

   

  INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV

  1. FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG A 2021/2022. TANÉVBEN A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND 2021.
   Jelen eljárásrend újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
   INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV
   1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
   1.1 Minden szakképző intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
   1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.
   1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.
   2. AZ INTÉZMÉNYEK, SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
   2.1 . A szakképző intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a szakképző intézmény
   a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
   b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
   c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz vagy
   d) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította felmutatásával — ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.
   A fentebb foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet l . (1) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, a szakképző intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, a szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra, képzésben résztvevő személyre, továbbá arra a személyre, aki a szakképző intézmény területén — a szakképző intézmény ellenőrzési körén
   kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben — az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei elhárítására irányul.
   A tanulót a szakképző intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a szakképző intézmény területére a portáig léphet be.
   A szakképző intézmény vezetője határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki részére nem tiltható meg.
   2.2 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve képzésben részt vevő (jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban együtt: tanuló) látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A tanulók és a szülők tünetek észlelésekor keressék meg háziorvosukat.. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.
   2.3 Minden szakképző intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév, tanítási év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
   2.4 Az osztálytermekben, csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók egymástól távolabb történő elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
   2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
   2.6 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.5 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.
   2.7 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, melyet követően a termeket alaposan ki kell szellőztetni.
   2.8 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során
   célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell végezni.
   2.9 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák, foglalkozások előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között.
   2.10 A szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.
   2.11 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
   2.12 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
   2.13 A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze, amennyiben annak használata indokolt. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
   2.14 Valamennyi oktatási és gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
   2.15 A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.
   2.16 A nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: értekezlet, ünnepség, osztályozó értekezlet, tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra: - a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályok szigorú betartása, - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), - zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése, - szükség esetén a résztvevők körének korlátozása.
   2.17 A szülői és egyéb munka értekezletek megtartása online formában is lehetséges.
   2.18 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat javasoljuk belföldi helyszíneken megvalósítani.
   3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
   3.1 Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
   3.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező, de ajánlott.
   3.3 A testhőmérséklet mérésére az iskola bejáratánál és az aulában kerül sor.
   3.4 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
   3.5 Kéztörlésre papírtörlők használatát javasoljuk, közös használatú textiltörölköző alkalmazása tilos. Kiemelt figyelmet kell fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
   3.6 Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
   3.7 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezzük meg, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
   3.8 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
   4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
   4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelnünk kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
   4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
   4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése lehetőleg elkerülhető, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
   4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelünk.
   4.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetünk.
   5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
   5.1 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.
   5.2 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor hatósági házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégiumnak szükséges biztosítani a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását. A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést addig, amíg a hatósági házi karantént az arra illetékes hatóság megszünteti.
   5.3 A lenti linken a rendőrség hivatalos honlapján található a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos, beutazáshoz, illetve a karantén alóli mentesüléshez szükséges beadványok. Amennyiben szükséges, ezen keresztül a megfelelő beadvány típus megválasztásával közvetlen megküldhető a karantén lakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére a szükséges dokumentum: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/jarvanyugyi-intezkede sekkel-kapcsolatos-beadvanyok
   6. A SZAKIRÁNYÚ OKTARÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
   A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről.
   Szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok:
   - Ha a duális partner a nála szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulótól kéri az oltást felvételét, akkor azt a tanulónak fel kell vennie.
   - Amennyiben a tanuló megtagadja az oltás felvételét a továbbiakban a szakképző intézménynek kell megszerveznie a szakmai gyakorlati képzést.
   7. A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE
   7.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja az osztályfőnökénnek, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára.
   7.2 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az intézményvezető alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.
   7.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.
   8. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A FELNŐTTEK OKTATÁSÁRA VONATKOZTATVA)
   8.1 A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
   8.2 Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasoljuk a személyes segédeszközök használatát. Az írásbeli dolgozatokat 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatják az oktatók a higiénés szabályok betartása mellett.
   8.3 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.
   9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
   9.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Nem nagykorú tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járunk el.
   9.2 A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
   9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó, védőnő értesítése történik meg. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
   9.4 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel térhet vissza.
   9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
   10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
   10.1 Intézménynek kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén - az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe kell venni. A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet intézményünknek kötelessége a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál.
   10.2 Amennyiben intézményünkben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, erről, a területi járványügyi hatóságot, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát haladéktalanul tájékoztatnunk kell.
   10.3 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót haladéktalanul tájékoztatjuk.
   10.4 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről haladéktalanul tájékoztatni kell - a fenntartót, - a szakképzési centrumot és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt.
   10.5 Az intézményünkben egy adott évfolyamon egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményünket.
   10.6 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott eljárásrend szerint látogathatják.
   10.7 Amennyiben intézményünkben tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg elrendelésre, és a tanuló nem rendelkezik a tanuláshoz szükséges digitális eszközzel, felügyelet mellett az intézmény eszközeit rendelkezésére bocsájtjuk.
   11. KOMMUNIKÁCIÓ
   11.1 Intézményünk kizárólag hiteles forrásokból tájékozódik az oktatás szervezésével kapcsolatosan. Az aktuális híreket a www.kormany.hu és a www.nive.hu felületen követjük.
   11.2 A koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget számunkra.
   12. MUNKACSOPORTOK
   Digitális munkacsoport
   Tagjai:
   - Lengyel Zsuzsanna Mária igazgatóhelyettes
   - Szilágyi Mihály rendszergazda
   Feladata: digitális oktatás támogatása:
   • a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
   • tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;
   (járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása kapcsán)
   • a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:
   - A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.
   Oktatásszervezési munkacsoport
   Tagjai:
   - Monokiné Varga Janka szakmai igazgatóhelyettes
   - Bodolai-Bodnár Ágnes
   Feladata:
   • eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;
   • gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
   • étkezés rendjének ütemezett meghatározása;
   • a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
   • kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;
   • az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;
   • szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;
   • az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára,
   Egészségügyi munkacsoport
   Tagjai:
   - Szabóné Trum Tünde igazgató
   - Lengyel Zsuzsanna Mária igazgatóhelyettes
   Feladata:
   • épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok
   • a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása;
   • távolságtartás szabályainak meghatározása;
   • a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;
   • gyakorlati oktatás lehetősége;
   • tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:
   - elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;
   - felügyelet biztosítása;
   - hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;
   - azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;
   - hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;
   • a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok
   1. számú melléklet
   A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
   A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
   - klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
   - felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
   - ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
   - padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
   - játékok, sporteszközök tisztítására;
   - radiátorok, csövek lemosására;
   - ablakok, üvegfelületek tisztítására;
   - szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
   - képek, tablók, világítótestek portalanítására;
   - pókhálók eltávolítására;
   - rovar- és rágcsálóirtásra;
   - csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
   A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
   2. számú melléklet
   Az új típusú koronavírus COVID-19 jellemző tünetei
   TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
   • köhögés;
   • nehézlégzés, légszomj;
   • láz;
   • hidegrázás;
   • izomfájdalom;
   • torokfájás
   • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
   A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
   • émelygés,
   • hányás és/vagy
   • hasmenés.
   Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.
   3. számú melléklet
   Miskolci Szakképzési Centrum
   Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola
   A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend 3. számú melléklete
   A táblázatba a területért felelős dolgozó aláírásával (szignójával) igazolja, hogy a tanórák közötti és az azt követő fertőtlenítési feladatokat a járványügyi előírásoknak megfelelően elvégezte. Az "Ellenőrizte" rovatban az intézmény vezetője vagy megbízottja hetente igazolja, hogy az elvégzett munka tényleges megtörtént.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci program

  Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci program

  Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci program részletei

  2024. júl. 12.


  Igazgatóság

  Beiratkozási tájékoztató a 2024/2025 tanévre!

  Beiratkozási tájékoztató a 2024/2025 tanévre!

  TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ DIÁKJAINK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA

  2024. jún. 7.


  Igazgatóság

  Tervezett NAPPALI rendszerű képzéseink

  Tervezett NAPPALI rendszerű képzéseink

  Van érettségid, de szakmát szeretnél tanulni? Van szakmád, de új szakmát szeretnél tanulni? GYERE A SZENTPÁLIBA! Jelentkezz ingyenes képzéseinkre! (25 év alatt nappali munkarendben)

  2024. máj. 14.


  Igazgatóság


  Partnereink

  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


  Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

  Herman Ottó utca 2.

  Telefon: +36-46-508-252

  E-mail: titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

  OM azonosító: 203060/019

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


  2024Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola